ข้อมูลโครงการทั้งหมด 196 รายการ ล่าสุด วันที่ 22-05-2561

1.สสพ.รับโครงการฯ 2.กรรมการกลั่นกรองฯ 3.กรรมการบริหารฯ 4.กรรมการกระทรวงฯ 5.ส่งคืนเอกสารหน่วยงาน

หมายเหตุ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวง ICT ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรม สามารถให้ความเห็นชอบได้โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับกรม ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ 4 (4.กรรมการกระทรวงฯ)
ชื่อโครงการ ปี  2562 หน่วยงาน
1.  โครงการจัดหาโปรแกรมสารสนเทศทางจุลชีววิทยา [385,200 บาท]
รพ.เลิดสิน
2.  การจัดชื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Firewall)แบบที่2 [2,970,000 บาท]
รพ.มะเร็งลพบุรี
3.  โครงการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) [23,000 บาท]
รพ.นพรัตนราชธานี
4.  โครงการจัดเครื่องพิมพ์แบบลงทะเบียนผู้ป่วยสถาบันทันตกรรม [53,000 บาท]
สถาบันทันตกรรม
5.  จัดชื้อหน่วยความจำหลัก(RAM) สำหรับเครื่องแม่ข่ายIBM HS22 Blade Server [491,130 บาท]
รพ.มะเร็งลพบุรี
6.  โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนการบริหารจัดการคลังข้อมูลกลาง กรมการพทย์ [1,201,500 บาท]
สำนักสารสนเทศการแพทย์
7.  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง กรมการแพทย์ [385,200 บาท]
สำนักวิชาการแพทย์
8.  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้บริหารและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม [121,000 บาท]
สำนักเลขานุการกรมการแพทย์
9.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี [139,000 บาท]
กลุ่มตรวจสอบภายใน
10.  โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) สถาบันทันตกรรม [220,000 บาท]
สถาบันทันตกรรม
*** [เงินงบประมาณ ] [เงินนอกงบประมาณ]

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>