ข้อมูลโครงการทั้งหมด 196 รายการ
ชื่อโครงการ ปี  2562 หน่วยงาน
1.  โครงการจัดหาโปรแกรมสารสนเทศทางจุลชีววิทยา [385,200 บาท] รพ.เลิดสิน
2.  การจัดชื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Firewall)แบบที่2 [2,970,000 บาท] รพ.มะเร็งลพบุรี
3.  โครงการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) [23,000 บาท] รพ.นพรัตนราชธานี
4.  โครงการจัดเครื่องพิมพ์แบบลงทะเบียนผู้ป่วยสถาบันทันตกรรม [53,000 บาท] สถาบันทันตกรรม
5.  จัดชื้อหน่วยความจำหลัก(RAM) สำหรับเครื่องแม่ข่ายIBM HS22 Blade Server [491,130 บาท] รพ.มะเร็งลพบุรี
6.  โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนการบริหารจัดการคลังข้อมูลกลาง กรมการพทย์ [1,201,500 บาท] สำนักสารสนเทศการแพทย์
7.  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง กรมการแพทย์ [385,200 บาท] สำนักวิชาการแพทย์
8.  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้บริหารและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม [121,000 บาท] สำนักเลขานุการกรมการแพทย์
9.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี [139,000 บาท] กลุ่มตรวจสอบภายใน
10.  โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) สถาบันทันตกรรม [220,000 บาท] สถาบันทันตกรรม
11.  โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานในการบริการผู้ป่วย [175,000 บาท] รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
12.  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขยายศักยภาพการให้บริการและทดแทน [480,900 บาท] รพ.มะเร็ง ลำปาง
13.  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมชำรุด [52,850 บาท] รพ.มะเร็งลพบุรี
14.  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบสาย Fiber Optic และระบบ Switch Redundancy และดำเนินการติดตั้งระบบ VLAN [3,814,550 บาท] รพ.มะเร็งลพบุรี
15.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน [1,909,500 บาท] รพ.เลิดสิน
16.  โครงการเครื่องพิมพ์ชนิดความเร็วสูง [70,000 บาท] สถาบันประสาทวิทยา
17.  โครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ สถาบันประสาทวิทยา [2,900,000 บาท] สถาบันประสาทวิทยา
18.  โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สถาบันประสาทวิทยา [800,000 บาท] สถาบันประสาทวิทยา
19.  โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบงานบริการ [1,032,000 บาท] รพ.ราชวิถี
20.  โครงการพัฒนา Health Data Center การคัดครอง/ประเมินผู้สูงอายุ [200,000 บาท] สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
*** [เงินงบประมาณ ] [เงินนอกงบประมาณ]

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>